Home » จนกว่ารักบันดาลใจ by นาวาร้อยกวี
จนกว่ารักบันดาลใจ นาวาร้อยกวี

จนกว่ารักบันดาลใจ

นาวาร้อยกวี

Published
ISBN :
Paperback
361 pages
Enter the sum

 About the Book 

ปลิง...คือนิยามของนางรายอยาง ‘มนตวธู’ สาวสวยแสนเซกซีทีขอกลับมาทวงบัลลังกนางเอกคืนจากคนรักเกาอยาง ‘ปริวัตถ’ หนุมมาดขรึมเสนหแรงทีสาวๆ อยากเดินเคียงคู วิศวกรโยธามือหนึงของบริษัทยักษใหญทีเธอเพิงจะไดเขามาทำงานอีกคนตามตือ สวนอีกคนกคอยตังปอมไมยอมใหเธอจีบMoreปลิง...คือนิยามของนางร้ายอย่าง ‘มนต์วธู’ สาวสวยแสนเซ็กซี่ที่ขอกลับมาทวงบัลลังก์นางเอกคืนจากคนรักเก่าอย่าง ‘ปริวัตถ์’ หนุ่มมาดขรึมเสน่ห์แรงที่สาวๆ อยากเดินเคียงคู่ วิศวกรโยธามือหนึ่งของบริษัทยักษ์ใหญ่ที่เธอเพิ่งจะได้เข้ามาทำงานอีกคนตามตื้อ ส่วนอีกคนก็คอยตั้งป้อมไม่ยอมให้เธอจีบ วิศวกรฝึกหัดอย่างเธอเลยต้องเจอวิศวกรพี่เลี้ยงจอมเฮี้ยบอย่างเขารับน้องใหม่เสียอ่วม แต่มีหรือมือชั้นนี้จะยอมแพ้ง่ายๆ ในเมื่อเธอหมายตาผู้ชายที่แสนจะเพอร์เฟ็กต์อย่างเขาให้มารักกันให้ได้เมื่อสวยร้ายเต็มรูปแบบที่ทั้งยั่วโมโห ทั้งช่างตื้อเป็นที่หนึ่ง ต้องมางัดข้อกับคนสุขุมมาดนิ่ง ที่มีตำแหน่งอดีตคนรักพ่วงท้ายมาด้วย ปฏิบัติการล่ารักชนิดตาต่อตา ฟันต่อฟัน จึงเริ่มต้นขึ้น