Home » เกมรักกลเพลย์บอย by Emma Chase
เกมรักกลเพลย์บอย Emma Chase

เกมรักกลเพลย์บอย

Emma Chase

Published
ISBN :
Paperback
297 pages
Enter the sum

 About the Book 

ดรูว อีวานส เปนหนุมสมบูรณแบบ ทังหลอ ฉลาด ทำรายไดคราวละหลายลาน เพียงแคเขายิมให สาวๆ กแทบถลาเขามาซบตัก ชีวิตออกจะราบรืนจนนาอิจฉาขนาดนี แลวทำไมจูๆ เขาจึงขังตัวเองอยูในหองเปนเวลาตังหนึงสัปดาห เปลียนสภาพตัวเองจากสุภาพบุรุษตังแตปลายผมจรดปลายเลบเทาMoreดรูว์ อีวานส์ เป็นหนุ่มสมบูรณ์แบบ ทั้งหล่อ ฉลาด ทำรายได้คราวละหลายล้าน เพียงแค่เขายิ้มให้ สาวๆ ก็แทบถลาเข้ามาซบตัก ชีวิตออกจะราบรื่นจนน่าอิจฉาขนาดนี้ แล้วทำไมจู่ๆ เขาจึงขังตัวเองอยู่ในห้องเป็นเวลาตั้งหนึ่งสัปดาห์ เปลี่ยนสภาพตัวเองจากสุภาพบุรุษตั้งแต่ปลายผมจรดปลายเล็บเท้า มากลายเป็นหนุ่มซกมกบริโภคแค่อาหารเทคเอาท์ และไม่ยอมคบค้าสมาคมกับใครเลยกันล่ะ ถ้ามีคนถาม เขาจะบอกว่าเพราะตัวเองเป็นหวัดแคเธอรีน บรู๊คส์ เป็นสาวสวยสมองดีและทะเยอทะยาน เธอจะไม่ยอมให้ใครหรืออะไรมาขวางหนทางก้าวหน้าของเธอเด็ดขาด นับแต่เคทได้รับการว่าจ้างมาทำงานในบริษัทของดรูว์ ชีวิตของเขาก็เหมือนถูกยัดลงไปในเครื่องซักผ้า เธอเป็นคู่แข่งทางการงาน ทำให้เขาตั้งสติไม่ได้ ไม่ว่าจะพยายามชวนเธอขึ้นเตียงแค่ไหนก็ไม่สำเร็จ และมันก็จะทำให้เขาคลั่งตาย และแล้วเมื่อเขากำลังจะได้เธอมาไว้ในมือ ความโอหังของเขาก็ทำให้ทุกอย่างพังพินาศ เขาจะต้องทำท่าไหนจึงจะได้เธอกลับคืนมาล่ะนี่